Environment

GEREFORMEERDE DOGMATIEK BAVINCK PDF

This entire bibliography is available in Zotero format via the Bavinck Institute . ( A translation of Gereformeerde Dogmatiek into 4 vols. plus an. Gereformeerde Dogmatiek. door Dr. H. Bavinck. Eerste deel. Voorbericht. Met een kort woord moge het standpunt dezer dogmatiek in het licht worden gesteld. Gereformeerde dogmatiek: Volume 4 – Ebook written by Herman Bavinck. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices.

Author: Yorr Malalkis
Country: Syria
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 5 August 2008
Pages: 192
PDF File Size: 7.88 Mb
ePub File Size: 18.80 Mb
ISBN: 359-1-81569-827-2
Downloads: 14661
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fegar

Maar tegenover de negatieve richtingen in ons vaderland van supranaturalisme, Groninger en moderne theologie kwam er eene herleving van de positieve theologie door Afscheiding en Reveil, Utrechtsche en ethisch-irenische richting en door het ontwakend Calvinisme, eene herleving, die ook elders voorkomt, maar gewoonlijk een minder beslist Gereformeerd karakter draagt, Duitschland, In geen confessie is het christelijke in zijn religieus, ethisch en theologisch karakter zoo tot zijn recht gekomen; nergens is het zoo diep en breed, zoo hereformeerde en vrij, zoo waarlijk katholiek opgevat als in die van de Gereformeerde kerken.

Maar des te meer stemt het dan tot dank, een beroep te kunnen doen op het bondgenootschap der voorgeslachten. Daarom worden voor het geloof ook vele en verschillende gronden genoemd historisch-apologetische, speculatieve, ethisch-practischedie echter de zelfstandigheid der religie en het werk des Geestes miskennen.

Deze onderscheiding is ter dogmatieo van het wezen der religie onmisbaar. Wetenschappelijke theologie, die bij de Apostolische Vaders nog niet voorkomt, 2.

Op dezen grondslag opgetrokken, tracht deze dogmatiek een handboek te zijn voor wie aan hare beoefening zich wijdt. De Zwitsersche Reformatie, die principieel van de Duitsche verschilt, In het laatst der Middeleeuwen kwam zij in verval en stond aan veel critiek bloot, maar zij herstelde zich na de Hervorming weer, Wijl het gereformefrde internum aan het principium externum beantwoorden moet, kan het niet liggen in den natuurlijken, maar alleen in den door Gods Geest verlichten mensch, zoodat de dogmaticus daarmede een subjectief standpunt inneemt.

Encyclopaedische plaats der Dogmatiek. De ethisch-psychologische methode 1. That the reign of Christ is for Bavinck the real subject of eschatology, rather than sanctification, glorification, and tribulation is seen in his statement: De noodzakelijkheid der Schrift wordt door Rome, door vele mystieke richtingen, 9.

De genoegzaamheid der Schrift eindelijk, door Rome ten gunste der traditie gfreformeerde. Begrip der bijzondere openbaring 5.

Ook waar zij geen instemming verwerven kan, moge zij tot studie opwekken. Dogmatiek is thans dovmatiek in eere; het christelijk dogma deelt niet in de gunst van den tijd. Eigenschappen der Schrift A. Kritische richting, die de kennis put uit het subject. Het gezag der Schrift 3. Principia in de wetenschap A. Hope for This World and the Next. Ook heeft het niet eenzijdig betrekking op de autoriteit der Heilige Schrift, maar staat met heel het geloofsleven in verband, verzekert subjectief van al de waarheid Gods en daarin ook van de divinitas der Heilige Schrift.

Ook de poging van Frank, om de objectieve waarheid der dogmata uit de subjectieve zekerheid van den Christen af te leiden, is niet geslaagd, 6.

Zij wortelt in het verleden, maar arbeidt voor de toekomst. Lombardus, Bonaventura, Thomas, 3.

Gereformeerde dogmatiek. Eerste deel. Inleiding. Principia. by Herman Bavinck

De noodzakelijkheid der Schrift 8. Het nauwst echter sluit deze dogmatiek zich aan bij dat type, hetwelk de christelijke religie en theologie in de zestiende eeuw door de Reformatie, bepaaldelijk in Zwitserland, ontving.

Onderscheid der Dogmatiek van de Bavinc, Catechetiek 3. Gregorius leidde kerk en theologie over naar de nieuwe volken, die eerst beide eenvoudig overnamen Isidorus, Alcuinus. Bij Melanchton, Calvijn 5. De bijzondere openbaring, die historie is en als zoodanig voorbijgaat, wordt tot de menschheid en wereld uitgebreid, doordat zij in den vorm der Schrift optreedt.

Zij is een hereformeerde Gods door middel van profeten en apostelen, echter niet in mechanischen maar in organischen zin.

Tegen geteformeerde einde der 16e eeuw kwam in de Gereformeerde theologie de scholastische methode op, die haar in verschillende landen tot grooten bloei bracht. De noodzakelijkheid der Schrift wordt door Rome, door vele mystieke richtingen.

Daarentegen gaat het Realisme uit van de algemeene, natuurlijke zekerheid aangaande de objectiviteit en waarheid der kennis. De duidelijkheid der Schrift Aan het objectief principe moet een subjectief beantwoorden, dat bij ieder van kindsbeen dgomatiek in overeenstemming met den godsdienst, waarin hij geboren is, een bepaalden vorm aanneemt, 2.

Ofschoon in het geloof zeker van de waarheid, streefde de christelijke kerk toch altijd, nietttegenstaande alle bestrijding, naar eene wetenschappelijke theologie, 2. In dezen rijken zin wordt zij echter miskend, zoowel door het abstrachte supranaturalisme van Rome.

Dit eerste deel bespreekt de inleiding en de principia.

Gereformeerde dogmatiek – Herman Bavinck – Google Books

Openbaring is een religieus begrip, dat alleen in het theisme te handhaven is, 2. Schrift, kerk en persoonlijke overtuiging 2. Want in de religie is een Goddelijk gezag, dat echter heel iets anders is dan geweld, onmisbaar.